Begroting 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.1 Bestuur

Wat gaan we doen?

Hoe doen we dat?

Wassenaar is en blijft zelfstandig;

De bestuurlijke cultuur, een sluitende begroting en de bestuurskracht zijn op orde, dit willen we zo houden;

Streven naar een open bestuurscultuur en nadrukkelijke participatie met inwoners;

We willen een verantwoordelijke samenwerkingspartner zijn;

Betrekken van zo veel mogelijk inwoners die een belang hebben bij het bedenken of uitvoeren van plannen van de gemeente die de leefomgeving raken. Dus ook inwoners die buiten het bestaande netwerk van de belangenverenigingen vallen;

Evenwichtige en transparante belangenafweging maken in samenwerking met inwoners, waardoor een zorgvuldig besluitvormingsproces kan plaatsvinden, met een grotere kans op een gedragen en kwalitatief hoogwaardig resultaat;

Bewerkstelligen dat meer inwoners initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving.

Een toekomstagenda opstellen waarmee de zelfstandigheid van Wassenaar wordt gegarandeerd;

Versterken van de controlerende functie van de raad;

Een betrouwbare partner te zijn in regionale samenwerkingsverbanden;

Goed toegankelijk zijn voor inwoners en met hen samen werken op basis van wederzijds respect;

Kritisch kijken naar de wijze waarop we samenwerken, zowel tussen verschillende overheden en andere ketenpartners als tussen de gemeenten;

Onderzoeken of taken en kosten in balans zijn;

Het gemeentebestuur gaat voortvarend met burgerparticipatie aan de slag en stelt daarvoor begin 2019 de kaders vast;

Voor ieder samenwerkingsverband wordt een bestuurlijk doel en resultaat gedefinieerd, evenals het klantdoel en resultaat;

De samenwerking in de regio zetten we ook in voor de voorbereiding op de Omgevingswet zowel in de Leidse Regio (onder andere Regionale agenda Omgevingsvisie – Hart van Holland) als de Haagse Regio;

Samen met de raad een visie en kaders opstellen op basis waarvan de handvatten ontwikkeld kunnen worden die aan alle partijen duidelijk maken wat de kaders en spelregels voor burgerparticipatie zijn. Ook geven we ruimte aan experimenten op basis waarvan de visie verder uitgewerkt kan worden;

Inventariseren van bestaande middelen die ingezet kunnen worden voor burgerparticipatie;

Experimenteren met nieuwe (digitale) vormen van burgerparticipatie;

Ruimte geven aan burgerinitiatieven en experimenten met nieuwe vormen van participatie. Hierbij kijken we ook welke goede voorbeelden er elders al te vinden zijn;

Ruimte geven aan experimenten.

Toelichting

Algemeen Bestuur
Inwoners en politieke partijen van Wassenaar hechten aan de bestuurlijke zelfstandigheid van onze gemeente. Wassenaar is en blijft zelfstandig: de bestuurlijke cultuur, de sluitende begroting en de bestuurskracht zijn op orde.
Wij doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid. Deze coalitie wil de zelfstandigheid van Wassenaar garanderen. Financiële degelijkheid en stabiel bestuur staan hierbij centraal. Voor een goed bestuur geeft de Werkorganisatie Duivenvoorde invulling aan onze ambtelijke ondersteuning.
De doelen zijn:

  • De controlerende functie versterken;
  • Een betrouwbare partner zijn in regionale samenwerkingsverbanden;
  • Als college van burgemeester en wethouders en ambtenaren goed toegankelijk zijn voor inwoners en  met hen samenwerken op basis van wederzijds respect.

Dagelijks Bestuur
Goed bestuur betekent ook dat de gemeente een duidelijke afweging maakt tussen de taken die zij op zich neemt en de kosten die daarmee samenhangen. Wij streven naar een open en transparante bestuurscultuur met een brede samenwerking in de raad.  Het bestuur van Wassenaar communiceert op een open, gestructureerde wijze met alle inwoners, zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Daar waar regels of procedures onnodig zijn, worden zij afgeschaft.

Participatie
Participatie van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties wordt nadrukkelijk opgezocht, van beleidsvorming tot aan uitvoering. De inwoner moet in een vroegtijdig stadium op een goede manier bij het beleid worden betrokken. En daarbij zal ook ruimte worden gelaten aan andere opvattingen en discussie.

  • Voortvarend met burgerparticipatie aan de slag.
  • Het gebruik van sociale media wordt hierbij geoptimaliseerd om de communicatie met de inwoners beter te ondersteunen.

De eventuele kosten voor participatie en de bijbehorende communicatie moeten worden opgenomen in de projectplannen. Voor het ontwikkelen van de handvatten, de bijbehorende tools en de in te zetten communicatie hierover moet, indien noodzakelijk, apart budget worden geraamd bij de kadernota of de volgende begroting.

Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet vraagt erom kritisch te kijken naar de wijze waarop we samenwerken, zowel tussen verschillende overheden en andere ketenpartners als tussen de gemeente (zowel bestuur als ambtelijk) en inwoners, bedrijven, instellingen, ontwikkelaars en verenigingen. Daarnaast vraagt de Omgevingswet bij beleidsvorming dat we vroegtijdig onze inwoners betrekken. Dit past binnen de ingezette bestuurscultuur waarbij ‘vernieuwen, verbinden en vertrouwen’ centraal staan.

Interbestuurlijk Programma
In de komende periode zullen er steeds meer nieuwe taken van de Rijksoverheid bij de gemeente komen te liggen. Onder andere de taken in het kader van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk Programma (IBP). Bij beiden is nog niet helemaal in te schatten wat voor financiële druk dit oplevert en in hoeverre de middelen die hiervoor vanuit het Rijk worden aangeboden toereikend zullen zijn. Ook hier zullen keuzes en financiële creativiteit nodig zijn.

Samenwerkingsverbanden in de regio
Onze gemeente heeft baat bij een sterke regio en werkt hiertoe graag samen met de buurgemeenten. Om ons beleid en de uitvoering te versterken, stelt Wassenaar zich op als een verantwoordelijke partner, zowel in bestaande als in mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor ieder samenwerkingsverband wordt een bestuurlijk doel en resultaat gedefinieerd, evenals het klantdoel en -resultaat.

De samenwerking in de regio zetten we ook in voor de voorbereiding op de Omgevingswet. We werken voor dit onderwerp samen in zowel de Leidse Regio (onder andere Regionale agenda Omgevingsvisie – Hart van Holland) als de Haagse Regio.