Begroting

Leeswijzer voor de financiële begroting

Naast de programma’s en de paragrafen uit de beleidsbegroting kent de programmabegroting een financiële begroting. Volgens de voorschriften uit de BBV moet daarin opgenomen worden:

  1. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
  2. De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.

In deze begroting is dat uitgewerkt in twee onderdelen:

  • Resultaat begroting 2019;
  • Het financieel meerjarenperspectief 2020-2022.

In het eerste onderdeel vindt per taakveld de cijfermatige vergelijking plaats tussen de begrotingen 2018 en 2019.

Bij het onderdeel financieel meerjarenperspectief 2020-2022 wordt een meerjarenoverzicht gepresenteerd van baten en lasten. In dit overzicht zijn de gevolgen van nieuw beleid en bezuinigingen integraal verwerkt. In de programmatoelichtingen en in de bijlage "Nieuw beleid per programma" (bijlage 1) zijn de concrete maatregelen benoemd.