Begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 54

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2019

2020

2021

2022

("-"=nadeel/"+"=voordeel)

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

41.159

-13.394

27.765

41.973

-13.263

28.710

42.634

-13.094

29.539

41.093

-13.043

28.051

P1 Veiligheid

46

-2.778

-2.732

46

-2.848

-2.802

46

-2.848

-2.802

46

-2.848

-2.802

P2 Verkeer en vervoer

362

-4.179

-3.817

362

-3.900

-3.538

362

-3.879

-3.517

362

-3.926

-3.564

P3 Economie

1.268

-382

886

1.268

-357

911

1.239

-328

911

1.193

-282

911

P4 Onderwijs

344

-2.788

-2.444

344

-2.788

-2.444

344

-2.778

-2.433

344

-2.778

-2.433

P5 Sport, cultuur en recreatie

564

-6.442

-5.878

564

-6.499

-5.935

532

-6.135

-5.603

532

-6.051

-5.519

P6 Sociaal Domein

6.127

-20.340

-14.213

6.127

-19.904

-13.776

6.127

-19.789

-13.662

6.127

-19.624

-13.497

P7 Volksgezondheid en milieu

6.840

-7.533

-693

6.840

-7.516

-676

6.840

-7.498

-657

6.840

-7.525

-684

P8 Wonen en bouwen

1.280

-1.947

-666

1.280

-1.923

-642

1.280

-2.043

-762

1.555

-2.021

-466

Saldo van baten en lasten

57.990

-59.784

-1.793

58.805

-58.998

-193

59.405

-58.392

1.013

58.094

-58.097

-3

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

6.872

-5.985

886

14

0

14

14

0

14

14

0

14

P2 Verkeer en vervoer

250

0

250

40

0

40

40

0

40

40

0

40

P3 Economie

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P4 Onderwijs

64

0

64

14

0

14

14

0

14

14

0

14

P5 Sport, cultuur en recreatie

270

0

270

112

0

112

112

0

112

17

0

17

P6 Sociaal Domein

475

0

475

175

0

175

175

0

175

50

0

50

P7 Volksgezondheid en milieu

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

8

0

8

8

0

8

8

0

8

8

0

8

Totaal mutaties reserves

7.988

-5.985

2.003

363

0

363

363

0

363

143

0

143

Resultaat

65.978

-65.769

209

59.168

-58.998

170

59.768

-58.392

1.376

58.237

-58.097

140

Per saldo geeft 2019 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 209.000 voordelig.

het meerjarige beeld ziet er als volgt uit:

 • 2019   :   €   209.000     voordelig
 • 2020   :   €   170.000    voordelig
 • 2021   :   € 1.376.000    voordelig
 • 2022   :   €    140.000    voordelig

Mutaties op de reserves conform eerdere besluitvorming tot en met de Kaderbrief 2019 worden niet toegelicht. De volgende reservemutaties worden met de voorliggende begroting besloten en zijn reeds verwerkt in bovenstaand overzicht:

 • Onttrekking uit de reserve sociaal domein van € 50.000 voor vier jaar voor innovatieve projecten in het sociaal domein (2019-2022);
 • Onttrekking uit de reserve sociaal domein van € 250.000 in 2019 voor de opvang van de meerkosten voor zorg in natura;
 • Onttrekking aan de reserve frictiekosten van € 560.000 (meerjarenbegroting 2018, jaarschijf 2019) en aanvullend € 326.000 in 2019;
 • Opheffen van de eerste tranche van de Reserve Kapitaallasten € 4,985 miljoen   en verdeling van dit bedrag in een storting van € 1 miljoen in de reserve ondersteuning grote projecten en storting van het restant in de algemene reserve;
 • Onttrekking aan de reserve ondersteuning grote projecten van € 295.000 in 2019 en € 95.000 in 2020 en 2021.


De resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele lasten en baten.

Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.  Dit levert het volgende saldo van incidentele baten en lasten in de begroting ten laste/gunste van de concernreserve:

 • 2019    :   €      625.000   nadelig;
 • 2020    :   €      192.000 voordelig;
 • 2021    :   €   1.266.000 voordelig;
 • 2022    :   €       30.000  voordelig.

Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele lasten en baten inzichtelijk te worden gemaakt.

De lasten en baten die in dit overzicht dienen te worden opgenomen zijn:

 • inkomsten uit grondexploitaties;
 • bijzondere baten uit verkoop van gemeentelijke eigendommen;
 • verkoop tafelzilver;
 • extra dividenduitkering;
 • incidentele bouwleges;
 • extra afschrijvingen ten laste van de exploitatie;
 • extra dotaties aan voorzieningen onder andere voor onderhoud;
 • investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen;
 • dotaties en onttrekkingen aan de algemene reserve;
 • baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid;
 • voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
 • éénmalige subsidies.

Gecorrigeerd voor incidentele lasten en baten is in 2019 sprake van een structureel saldo van € 625.000 nadelig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een deel van de dekking in 2019 plaatsvindt door incidentele onttrekking aan de reserves.

Omdat de begroting vanaf 2020 structureel een (klein) overschot laat zien kunnen we toch spreken van structureel evenwicht. In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele posten in de begroting.

Het totaaloverzicht van structurele en incidentele lasten en baten is opgenomen in het onderdeel Staat van incidentele en structurele lasten en baten van deze begroting.

Tabel 53   Overzicht structurele en incidentele lasten en bate n

LASTEN

BATEN

 +/+ is voordeel

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Investeren Centrum/Winkelhaak

-25

Aanjagen Ondertunneling N44

-100

Onderzoek Elektrische busverbinding en  een light

railverbinding

-50

Innovatiebudget sociaal domein

-50

-50

-50

-50

Marketing Nationaal Park Hollandse Duinen.

-15

Groene zone Valkenburg

-95

-95

-95

Benchmark en impactanalyse afvalscheiding fase 1 en

ondersteunen initiatieven verenigingen en stichtingen

-25

Actualiseren woonvisie en opstellen prestatieafspraken

-15

Realistische raming Zorg  in Natura 

-250

Incidentele lasten beheerplan vastgoed 2017-2020

-132

-132

Geen dotatie voorziening verkeerslichteninstallaties

110

110

110

110

Woningaanpassingen                    (Kadernota 2019)

-50

Totaal incidenteel

-697

-167

-35

60

0

0

0

0

Mutaties reserves

Dekking uit Reserve Sociaal domein

100

50

50

50

Dekking uit Reserve Ondersteuning Grote Projecten

295

95

95

Dekking incidenteel uit Reserve Sociaal Domein zorg

in natura

250

Dekking uit Reserve Frictiekosten 

326

Dekking uit Reserve Frictiekosten MJB 2018-2021

560

0

0

0

0

1.531

145

145

50

Totaal incidenteel

-697

-167

-35

60

1.531

145

145

50

Saldo incidentele lasten en baten

834

-22

110

110

Begrotingssaldo

209

170

1.376

140

Structureel saldo

-625

192

1.266

30

Structureel begrotingsresultaat

Begrotingssaldo vóór dekking

-1.713

-1.707

-1.394

-2.695

Dekking opgenomen in begroting

1.922

1.877

2.770

2.835

1. Saldo begroting

209

170

1.376

140

Waarvan incidentele dekking uit reserves

1.531

145

145

50

Waarvan incidentele baten

0

0

0

0

Waarvan incidentele lasten

-697

-167

-35

60

2. Saldo incidentele posten

834

-22

110

110

3. Structureel resultaat (1 -/- 2)

-625

192

1.266

30

0