Begroting 2019

Investeringen

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investeringsbedragen per jaar in euro

2019

2020

2021

2022

I1

Verkeer

Bruggen

55.000

50.000

I2

Verkeer

Verkeerslichtinstallaties

105.000

I3

Verkeer

Wegen

20.000

0

1.390.000

755.000

I4

Water

Water

110.000

75.000

50.000

10.000

I5

Tractie

Vervanging auto's

100.000

I6

Ruimt.Ontw.

Ecologische verbindingszone

85.000

I1-I4    Verkeer/Water

Voor 2019 en verder zijn alleen investeringen opgenomen die zijn vastgesteld met de beheerplannen OGB. De lasten daarvan zijn al in de meerjarenbegroting voorzien.

I5.   Tractie OGB

Het betreft de aanschaf  van een Ford Ranger Pick-up (€ 50.000) en een Pick-up kraan (€ 50.000). Deze twee voertuigen zijn economisch afgeschreven en komen zonder ingrijpend onderhoud niet meer door de keuring. Bij de kaderbrief is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. De afschrijvingstermijn van deze voertuigen is zeven jaar. De kapitaallasten van € 14.286 zijn opgenomen in het financieel meerjarenperspectief, omdat afschrijving op deze investeringen start in 2020.

I6.   Ecologische verbindingszone

Door de gemeente Wassenaar is in het Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide € 130.000 als cofinanciering toegezegd voor de realisatie van de ecologische verbinding. Hiervan is € 65.000 bestemd voor de Papenwegse polder (oostzijde van de faunapassage) en € 65.000 voor maatregelen in de groene zone (westzijde van de faunapassage). De bijdrage van € 65.000 voor de groene zone was gebaseerd op de bijdrage van Wassenaar aan het Groenfonds Haaglanden ( 3 x € 22.000, 1 euro per inwoner). Dit fonds is inmiddels geliquideerd waardoor de dekking is vervallen. Om bovenstaande reden is € 65.000,- beschikbaar gesteld.