Begroting 2019

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, riolering en gebouwen die duurzaam in stand gehouden moeten worden. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer & vervoer, 5.7 Openbaar groen en (open-lucht)recreatie en 7.2 Riolering. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Overige gebouwen en gronden.

Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen vormt financieel gezien een aanzienlijk deel van de begroting en is maatschappelijk gezien van groot belang. Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen in goede staat onderhoudt. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke en groene woonomgeving en gemeentelijke gebouwen die optimaal de maatschappelijke functies faciliteren.

In de begroting is een taakstelling van € 200.000 opgenomen voor het Fysieke domein. Deze taakstelling komt bovenop de € 200.000 al gerealiseerde bezuiniging van 2017, wat een wijziging is ten opzichte van de vastgestelde beheerplannen. Bovendien is er geen correctie van de inflatie doorgevoerd, terwijl de prijzen in de markt stijgen. Het beheer van de kapitaalgoederen staat daardoor onder spanning wat mogelijk leidt tot het uitstellen van onderhoud.

Er is niet gekozen voor het procentueel verlagen van de financiën over alle kapitaalgoederen. Dat heeft namelijk als consequentie dat de veiligheid van de openbare ruimte niet gewaarborgd kan worden en de gemeente niet voldoet aan haar zorgplicht. De besparing van € 200.000 wordt daarom gerealiseerd door het beheer van wegen en wegmeubilair te verlagen van onderhoudsniveau basis (B) naar sober (C). Het blijft daardoor mogelijk om de verbeteringsslag op het kapitaalgoed groen voort te zetten en daarop het kwaliteitsniveau basis (B) te handhaven. Te meer daar in de periode van 2010-2016 het groenonderhoud op een laag niveau is onderhouden waardoor de kwaliteit en de uitstraling van het groen waren verslechterd. Vanaf 2016 investeert de gemeente in haar groen en het opknappen van de landgoederen en parken om het niveau binnen 10 jaar terug te brengen naar niveau B.

Doelstellingen

  1. Basis op orde

Zorgen voor een aantrekkelijke en functionele openbare ruimte die voldoet aan de gestelde kaders (kwaliteitsniveau B en C) waarbij er geen kapitaalvernietiging plaats vindt en de veiligheid en continuïteit is gewaarborgd. Op basis van de prestaties, kosten en risico’s over de gehele levensduur van een kapitaalgoed wordt de afweging  gemaakt voor het onderhoud.

  1. Integrale aanpak

De afgelopen jaren zijn onderhoudswerkzaamheden van diverse kapitaalgoederen gecombineerd en zijn waar mogelijk ook beleidsambities meegenomen. De komende jaren wordt de integrale aanpak van het groot onderhoud verder voortgezet, waardoor voor een groter gebied onderhoudswerkzaamheden integraal opgepakt gaan worden. Daar waar mogelijk wordt invulling gegeven aan ambities en verduurzaming van de kapitaalgoederen.

  1. Verduurzaming beheer

Bij het onderhoud van de kapitaalgoederen, de materiaalkeuze en bij de selectie van aannemers is duurzaamheid een selectiecriterium. Verduurzaming van het onderhoud en de keuze van materialen zal plaats vinden wanneer hiervoor financiële dekking is. Ontwikkelingen in de markt worden nauwgezet gevolgd om mee te groeien met innovaties die de kwaliteit en duurzaamheid van de kapitaalgoederen verbeteren of in stand houden.

Van de openbare verlichting is 15% van het areaal uitgevoerd in LED. De komende jaren zal dit via reguliere vervanging toenemen naar 24% in 2022. Er wordt onderzocht wat het voordeel is om versneld LED verlichting te realiseren en welke investeringen hiervoor nodig zijn.

Voor het Vastgoed wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsmaatregelen het hoogste rendement opleveren en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de wettelijke verplichting van minimaal energielabel C voor kantoorgebouwen te behalen.


Areaalgegevens

Het openbaar gebied dat de gemeente beheert, omvat een omvangrijk aantal objecten. Enkele getallen:

Verharding

circa

150 ha

Riool

circa

195 km1

Civieltechnische kunstwerken

74

Lichtmasten

circa

6.080

Verkeersregelinstallaties

12


Groen

circa

173 ha

Bomen

23.561

Speeltoestellen

200

Watergangen

circa

38 km1


Vastgoed

Maatschappelijk & commercieel

18

Sport & bewegen

4

Ambtelijke huisvesting

3

Woningen 

12

Bijzondere objecten

31


Beheerplannen
In de beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen is een basis onderhoudsniveau (kwaliteitsniveau B) bepaald. Vanwege de taakstelling op het beheer van de openbare ruimte die hierboven beschreven is, zal vanaf 2019 een verlaging van het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen wegen en wegmeubilair noodzakelijk zijn. Het lagere onderhoudsniveau zal zich onder andere uiten in meer en grotere oneffenheden, plasvorming bij regen en een verminderde uitstraling.

Tabel 26

Kapitaalgoed

Kwaliteitsniveau

Toelichting

Beheerplan wegen 2016-2020

C

Het uitgangspunt is om de veiligheid en functionaliteit van de wegen te waarborgen. Daarentegen zal het risico op ongevallen en aansprakelijkheden wat toe nemen doordat het moment van ingrijpen later is. Er is momenteel nog een onderhoudsachterstand (niveau D) op 7 % van het areaal, die de komende jaren verder wordt terug gebracht. In 2019 worden diverse wegen in de wijk Oostdorp opgepakt en wordt het geluid reducerend asfalt op diverse wegen vervangen.

Beheerplan bruggen 2016-2020

B

Uitvoeren van de maatregelen die benodigd zijn om de functionaliteit te waarborgen en de veiligheid te garanderen. Een meerderheid van de objecten voldoet niet aan de basis onderhoudskwaliteitsnorm.  Die wordt de komende jaren ingelopen.

Beheerplan openbare verlichting 2016-2020

B

Het waarborgen van de bedrijfszekerheid, veiligheid en een duurzame instandhouding van de openbare verlichting. Bij vervanging worden armaturen vervangen voor LED verlichting. Het areaal is op orde en in 2019 zal op diverse locaties het gemeentelijk kabelnet voor de openbare verlichting worden vervangen.

Beheerplan verkeersregel-installaties 2016-2020

B

Het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding van de verkeersregelinstallaties. Het areaal is op orde en het komende jaar ligt de focus op innovaties om de doorstroming te verbeteren.  

Beheerplan wegmeubilair 2016-2020

C

Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen.

Beheerplan groen 2016-2020

B

Om het kwaliteitsniveau van het groen weer op basis (B) te krijgen is een periode van 10 jaar uitgetrokken. Het komend jaar worden de landgoederen De Paauw, Backershagen en Rust en Vreugd verder opgeknapt.

Beheerplan spelen 2016-2020

B

Alle speelplekken zijn op orde. De vervanging van speelplekken wordt integraal per plek opgepakt, waarbij ingestoken wordt op uitdagende en centrale speelplekken in een buurt.

Beheerplan water 2016-2020

C

Achterstanden in het baggeren van watergangen wordt de komende beheerperiode ingelopen.

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021

Basis

Het areaal is op orde. De komende jaren wordt ingezet op planmatig onderhoud om een goed functionerend en duurzaam rioolstelsel te behouden.

Beheerplan vastgoed 2017-2020

Basis

De komende periode wordt het onderhoud van de gebouwen op basis niveau gebracht. Een uitzondering hierop vormen de gebouwen waar een wijziging in gebruik en functie is voorzien. Hier wordt geen planmatig onderhoud uitgevoerd.

Tractie

De gemeente beschikt over een groot aantal tractiemiddelen die beschikbaar gesteld worden aan de werkorganisatie Duivenvoorde. Deze voertuigen worden ingezet voor beheer van de openbare ruimte, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.

Uitgangspunt is dat de voertuigen goed onderhouden zijn zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt gewaarborgd.


Uitdagingen en risico’s

Onderhoudsachterstanden
Voor de kapitaalgoederen wegen, bruggen en vastgoed is er een achterstand in het onderhoud van het kapitaalgoed. Voor de kapitaalgoederen wegen en bruggen ligt de nadruk op veiligheid en om binnen de beschikbare middelen de komende jaren de achterstanden in te lopen.

De onderhoudsachterstanden in het vastgoed worden de komende jaren ingelopen. Voor diverse panden die onderhevig zijn aan veranderingen is geen budget begroot voor planmatig onderhoud. De achterstand in het onderhoud neemt daardoor toe en daarmee het risico dat er incidenteel budget nodig is om de gebouwen veilig in gebruik te houden of grote investeringen om het gebouw langdurig in gebruik te houden. Voor de diverse panden is besluitvorming in voorbereiding.

Tractie
De afgelopen jaren zijn beperkt voertuigen vervangen. Dit vergroot het risico voor de bedrijfsvoering. In het kader van de optimalisatie van de bedrijfsvoering wordt het bezit en gebruik van het wagenpark doorgelicht en bekeken of en hoe een optimalisering kan worden bereikt. Hierin wordt tevens in beeld gebracht wat nodig is om over te gaan op voertuigen zonder uitstoot.

Voor 2019 is er een investering opgenomen voor de vervanging van twee voertuigen. Voor de daaropvolgende jaren zijn er vooralsnog geen vervangingsinvesteringen begroot. Op basis van de economische levensduur van het huidige wagenpark zal naast de huidige € 100.000 er de komende 4 jaar nog voor circa € 700.000 aan vervangingsinvesteringen nodig zijn. In de kadernota 2020 zullen de benodigde investeringen op basis van de optimalisatie worden aangegeven.

Budgettair kader
De budgetten voor de openbare ruimte zijn voldoende om de openbare ruimte veilig te houden. Conform de eisen van de BBV zijn alle onderhoudsbudgetten inzichtelijk gemaakt in een tabel.

Tabel 27

Kapitaalgoed

2019

2020

2021

2022

Toelichting

Wegen

1.393

1.293

1.293

1.340

Herstelwerkzaamheden asfalt en bestrating, inspecties, herstelwerkzaamheden markeringen

Civieltechnische kunstwerken

91

92

94

94

Reinigen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties

Wegmeubilair

76

76

76

76

Reinigen, herstellen en vervanging

Openbare verlichting

552

552

552

552

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Verkeersregel-
installaties

202

202

212

212

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Groen

1.252

1.340

1.308

1.308

Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen

Spelen

190

190

190

190

Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud

Water

292

295

297

308

Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen en waterbouwkundige kunstwerken

Riolering

1.463

1.471

1.452

1.486

Kleine reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties

Vastgoed

2.167

2.167

2.036

2.036

Dagelijks onderhoud, elektra, water, ect.

Tractie

343

223

245

245

Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud

(bedragen x 1.000, exclusief uren WODV)

Tabel 28 Investeringen kapitaalgoederen

Investeringen

2019

2020

2021

2022

Wegen

1.390

755

Civieltechnische kunstwerken

55

50

Verkeersregelinstallaties

105

Waterbouwkundige kunstwerken

110

75

50

10

Tractie

100

(bedragen x 1.000)

Tabel 29 Voorzieningen kapitaalgoederen

Voorziening
groot onderhoud

onttrekking
2019

Wegen

1.315

Bruggen

80

Openbare verlichting

210

Verkeersregelinstallaties

10

Spelen

185

Water

115

Riolering

805

Vastgoed

         320        

(bedragen x 1.000)