Begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel 44

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2017

2018

2019

("-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

38.932

-10.615

28.316

41.573

-12.008

29.565

41.159

-13.394

27.765

P1 Veiligheid

16

-2.699

-2.684

46

-2.769

-2.723

46

-2.778

-2.732

P2 Verkeer en vervoer

925

-4.871

-3.947

439

-6.132

-5.694

362

-4.179

-3.817

P3 Economie

1.038

-464

573

1.008

-422

585

1.268

-382

886

P4 Onderwijs

314

-2.801

-2.487

344

-2.946

-2.602

344

-2.788

-2.444

P5 Sport, cultuur en recreatie

684

-7.137

-6.452

1.116

-7.125

-6.009

564

-6.442

-5.878

P6 Sociaal Domein

6.707

-19.607

-12.899

6.651

-20.199

-13.548

6.127

-20.340

-14.213

P7 Volksgezondheid en milieu

17.853

-17.862

-9

6.965

-8.737

-1.772

6.840

-7.533

-693

P8 Wonen en bouwen

3.878

-2.856

1.023

3.025

-2.964

62

1.280

-1.947

-666

Saldo van baten en lasten

70.346

-68.912

1.433

61.167

-63.302

-2.135

57.990

-59.784

-1.793

Onttrekking aan reserves

34.221

0

0

10.811

0

0

7.988

0

0

Toevoeging aan reserves

0

-32.060

0

0

-6.124

0

0

-5.985

0

Mutaties reserves

0

0

2.161

0

0

4.687

0

0

2.003

Geraamde resultaat programma

104.567

-100.972

3.594

71.978

-69.426

2.552

65.978

-65.769

209