Begroting 2019

P6 Sociaal Domein

Geraamd resultaat programma

Lasten € -20.339.995
Baten € 6.601.835
Saldo € -13.738.160