Begroting 2019

P1 Veiligheid

Geraamd resultaat programma

Lasten € -2.778.185
Baten € 45.911
Saldo € -2.732.274