Begroting 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Geraamd resultaat programma

Lasten € -19.379.894
Baten € 48.030.941
Saldo € 28.651.047