Begroting 2019

Wettelijke kaders

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Europees

Europese Richtlijn 2006/44/EG van 21 november 2008 betreffende de waterkwaliteit voor het leven van vissen

X

Europese Richtlijn 2006/7/EG, 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit

X

Kader Richtlijn Water (KRW)

X

X

Stroomgebied Beheerplan (SGBP)

X

X

Nationaal

4de Nota Waterhuishouding (NW4)

X

X

Aanbestedingswet

X

Activiteitenbesluit

X

Afvalstoffenwet

X

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

X

Algemene wet bestuursrecht

X

Art 2.170 a van de Mediawet

X

Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009

X

Besluit bodemkwaliteit

X

Besluit externe veiligheid inrichtingen

X

Besluit lozingen

X

X

Besluit omgevingsrecht (Bor)

X

Besluit op de Lijkbezorging

X

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

X

X

Bestuursakkoord Waterketen 2007

X

X

Bijstand voor zelfstandigen 2004 (BBZ)

X

Bouwbesluit

X

X

X

Burgerlijk Wetboek 1 &10

X

Crisis- en herstelwet

X

Deltaprogramma

X

X

Drank- en Horecawetgeving

X

Duurzaam Inkoop beleid

X

X

Erfgoedwet

X

X

Flora- en Faunawet

X

X

Gemeentewet

X

X

X

X

X

Grondwet

X

Huisvestingsverordening onderwijs

X

Huisvestingswet 2014

X

Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW)

X

Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen (IOAZ)

X

Jeugdwet

X

X

Kieswet

X

Leerplichtwet

X

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

X

X

Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-a)

X

X

Nieuwe Omgevingswet (vanaf 2020)

X

X

X

X

X

X

Nota Ruimte

X

X

Participatiewet

X

X

Paspoortwet

X

Politiewet

X

Programma digitale overheid (digiprogramma) 2015

X

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)

X

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

X

Rijksvisie Waterketen

X

X

Rijkswet op het Nederlanderschap

X

SER-Energieakkoord

X

Verordening toeristenbelasting

X

Visie Erfgoed en Ruimte ‘Kiezen voor Karakter’ 2016-2018

X

Vreemdelingenwet

X

Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

X

Waterschapswet

X

X

Waterwet

X

X

Wegenverkeerswet

X

X

Wegenwet

X

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

X

X

X

Wet Basisregistratie Personen (BRP)

X

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

X

Wet bescherming persoonsgegevens

X

Wet Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

X

X

Wet Bibob

X

Wet Bodembescherming (Wbb)

X

Wet Bopz (IBS)

X

Wet dualisering gemeentebestuur en provinciebestuur

X

Wet financiering decentrale overheden (FIDO)

X

Wet geluidhinder

X

Wet gemeenschappelijke regelingen

X

Wet Gemeentelijke Watertaken (Wgm)

X

X

Wet geurhinder en veehouderij

X

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

X

Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

X

X

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

X

X

Wet maatschappelijke ondersteuning

X

X

Wet Markt en Overheid

X

X

Wet Milieubeheer

X

X

X

X

Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) en verordening

X

Wet op de justitiële documentatie

X

Wet op de Lijkbezorging (wlb)

X

Wet op de publieke gezondheidszorg

X

Wet op het primair onderwijs

X

Wet op ontwikkelingskansen door kwaliteit educatie

X

Wet op staatssteun

X

Wet revitalisering generiek toezicht

X

Wet ruimtelijke ordening (wro)

X

X

X

X

Wet Schatkistbankieren

X

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

X

Wet tijdelijk huisverbod

X

Wet Veiligheidsregio’s

X

Wet voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)

X

Winkeltijdenwet

X

(Nieuwe) Woningwet 2015

X

Provinciaal

Besluit lozen buiten inrichtingen

X

Detailhandelsvisie provincie Zuid-Holland

X

Provinciaal Waterplan 2010-2015

X

X

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland

X

Provinciale verordening ruimte

X

Regioprofielen cultuurhistorie Zuid-Holland

X

Rioleringsbeleid in het buitengebied

X

X

Structuurvisie en Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland

X

Verordening Ruimte en mobiliteit

X

Visie Ruimte en Mobiliteit

X

X

X

Regionaal

Advies Nota Grondwater

X

X

Bedrijventerreinenstrategie Haaglanden

X

Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 ‘Erfenis, erfgoed en erfgoud’

X

Huisvestingsverordening Haaglanden

X

Kantorenstrategie Haaglanden

X

Keur Rijnland

X

X

Landschaps Ontwikkelings Plan Duin Horst & Weide

X

Nota Emissie beheer riolering

X

X

Nota Peilbesluit

X

X

Regionale structuurvisie detailhandel Haaglanden

X

Regionale Woonvisie Haaglanden

X

Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van Rijnland

X

X

Lokaal

Afvalstoffenverordening

X

Afvalvisie Wassenaar

X

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Wassenaar

X

X

Archeologie

X

Beheerplan Bruggen

X

Beheerplan Groen 2016-2020

X

Beheerplan Openbare Verlichting

X

Beheerplan Spelen 2016-2020

X

Beheerplan Verkeersregelinstallaties

X

Beheerplan Water

X

Beheerplan Wegen

X

Budgethoudersregeling

X

Controleprotocol

X

Convenant cultuurhistorie Meijendel (2012)

X

Cultuurhistorische impuls Duin, Horst en Weide 2005

X

Economische Visie Wassenaar 2015-2018

X

Economische Visie Wassenaar 2016-2019

X

Erfgoedverordening Wassenaar 2016

X

Financiële verordening

X

Gedragscode politieke ambtsdragers 2009

X

Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2014 "kwestie van evenwicht”

X

Grip Op Grondstoffen

X

Groen- en Watervisie 2015-2019

X

Huisvestingsverordening

X

Implementatieplan dienstverlening 2015-2017

X

Inrichtingsplan warenmarkt Wassenaar 2015

X

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

X

Kadernota Erfgoed ‘Voortbouwen op eigen waarde (2012)

X

Kaders Woningbouwprogrammering 2018

X

Klimaatprogramma 2016-2019

X

Legesverordening

X

X

Marktverordening Wassenaar 2015

X

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020

X

Normenkader accountant

X

Nota activabeleid

X

Nota archeologie herijking 2013 (2014)

X

Nota Cultureel Erfgoed

X

Nota grondbeleid

X

Nota lokale heffingen

X

Nota reserves en voorzieningen

X

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

X

Regionaal Beleidsplan Politie Eenheid Den Haag

X

Regionaal Crisisplan

X

Standplaatsenbeleid Wassenaar

X

Structuurvisie Wassenaar 2025

X

Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015

X

Toekomstvisie Wassenaar 2025

X

Treasurystatuut

X

Uitvoeringsplan Grip Op Grondstoffen

X

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

X

Verkeersplan Wassenaar

X

Verordening marktgeld Wassenaar 2015

X

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

X

Verordening op de raadscommissies 2013

X

Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 2013

X

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

X

Verordening Werkgeverscommissie

X

Visie op beheer en instandhouding van groene rijksmonumenten in bezit van de gemeente Wassenaar(2011)

X

Visie op de dienstverlening

X

Wassenaarse Bouwverordening

X

X

X

X

Woonvisie

X