Begroting 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Geraamd resultaat programma

Lasten € -7.533.065
Baten € 6.864.899
Saldo € -668.166