Begroting 2019

Overzicht baten en lasten per taakveld

P0 Bestuur en ondersteuning

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting

Begroting

Begroting

Saldo van baten en lasten per taakveld

2019

2019

2019

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

-1.991.402

-1.991.402

0.2 Burgerzaken

588.441

-949.216

-360.775

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

101.219

-463.532

-362.313

0.4 Overhead

67.219

-8.655.830

-8.588.611

0.5  Treasury

1.049.500

-42.026

1.007.474

0.61 OZB Woningen

6.919.368

-227.507

6.691.861

0.62 OZB Niet-Woningen

2.556.796

-59.237

2.497.559

0.64 Belastingen overig

2.206.822

-107.326

2.099.496

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

27.669.824

0

27.669.824

0.8  Overige baten en lasten

0

-898.392

-898.392

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten programma

41.159.189

-13.394.468

27.764.721

Mutaties reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

0.1 Bestuur

0

0

0

0.4 Overhead

0

0

0

0.8  Overige baten en lasten

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

6.871.752

-5.985.426

886.326

Mutaties reserves programma

6.871.752

-5.985.426

886.326

Geraamde resultaat

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

-1.991.402

-1.991.402

0.2 Burgerzaken

588.441

-949.216

-360.775

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

101.219

-463.532

-362.313

0.4 Overhead

67.219

-8.655.830

-8.588.611

0.5  Treasury

1.049.500

-42.026

1.007.474

0.61 OZB Woningen

6.919.368

-227.507

6.691.861

0.62 OZB Niet-Woningen

2.556.796

-59.237

2.497.559

0.64 Belastingen overig

2.206.822

-107.326

2.099.496

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

27.669.824

0

27.669.824

0.8  Overige baten en lasten

0

-898.392

-898.392

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

6.871.752

-5.985.426

886.326

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Geraamd resultaat programma

48.030.941

-19.379.894

28.651.047