Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Tabel 57

Overzicht reserves

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2018-2022                  per 31 december

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene reserves

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

29.262

34.247

34.247

34.247

34.247

Algemene reserve weerstandsvermogen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal algemene reserves

37.262

42.247

42.247

42.247

42.247

Bestemmingreserves

BR spaarverlof

0

0

0

0

0

BR volkshuisvesting en duurzaamh.

475

475

475

475

475

BR kunstopdrachten

44

44

44

44

44

BR Groene buffer

83

83

83

83

83

BR uitvoering Sociaal domein

1.850

1.375

1.200

1.025

975

BR frictiekosten (jaarrek.'15)

1.401

515

515

515

515

BR invest sport (beg 17)

283

283

283

283

283

BR kapitaallasten (hoofdrek.)

13.168

6.836

6.743

6.651

6.558

BR invoering omgevingswet

672

672

672

672

672

BR verkeersprojecten

203

203

203

203

203

BR egalisatie omgevingsvergunningen

447

447

447

447

447

BR grote projecten

0

705

610

515

515

Totaal bestemmingreserves

18.625

11.637

11.274

10.912

10.769

Totaal Reserves

55.887

53.885

53.522

53.159

53.016

Overzicht voorzieningen

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2017-2021                  per 31 december

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. vastgoed

425

362

489

775

917

Voorz. onderhoud buitenzijde schoolgeb.

21

21

21

21

21

Voorz. onderhoud wegen

3.657

3.007

2.119

1.105

365

Voorz. onderhoud bruggen

14

-25

34

64

41

Voorz. onderhoud openbare verlichting

49

65

106

215

281

Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties

1.028

1.017

958

766

641

Voorz. onderhoud waterwegen

521

462

423

369

360

Voorz. onderhoud kunstobj. openb. ruimte

0

0

0

0

0

Voorz. onderhoud speeltoestellen

101

43

76

59

47

Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok

161

217

273

329

385

Voorz. invoering Omgevingswet

0

0

0

0

0

Voorziening gr.onderhoud wegen 2015-2016

1.513

1.513

1.513

1.513

1.513

Totaal

onderhoudsegelisatievoorzieningen

7.491

6.684

6.014

5.216

4.573

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Spaarvoorziening riolering

9.585

9.385

9.234

8.815

9.287

Egalisatievoorziening riolering

169

226

284

295

339

Egalisatievoorziening afval

601

601

601

601

601

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

10.355

10.212

10.119

9.711

10.226

Voorzieningen voor verplichtingen

Voorz. wachtgeld wethouders

26

45

64

83

102

Voorz. uitkeringen voormalige secretaris

39

39

39

39

39

Voorz. bijdrage Rijnlandroute

0

0

0

0

0

Voorz. bijdrage faunapassage Ommedijk

0

0

0

0

0

Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh.

259

259

259

259

259

Totaal voorzieningen voor

verplichtingen, verliezen en risico's

324

343

362

381

400

Totaal voorzieningen

18.170

17.239

16.495

15.308

15.199

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal reserves

55.887

53.885

53.522

53.159

53.016

Totaal voorzieningen

18.170

17.239

16.495

15.308

15.199

Totaal reserves en voorzieningen

74.057

71.124

70.017

68.467

68.216