Begroting

Meerjarenbeeld 2019-2022

Tabel 38  Samenvatting meerjarenbeeld 2019-2022 (bedragen x € 1.000,  -/- is nadeel)

2019

2020

2021

2022

Door raad vastgestelde begrotingssaldo t/m VJN 2018

115

-30

-8

-1.892

1. Effecten Kaderbrief 2019

316

-23

287

801

2. Onontkoombare ontwikkelingen

0

172

137

-164

3. Financiële kaders coalitieakkoord

-1.287

-1.380

-1.355

-1.080

4a. Structureel nieuw beleid

-230

-300

-310

-310

4b. Incidenteel nieuw beleid

-375

-145

-145

-50

Dekking nieuw beleid uit Reserves

345

145

145

50

Dekking nieuw beleid uit verhoging toeristenbelasting

240

240

240

240

5. Bezuinigingen

1.087

1.492

2.388

2.546

Afrondingsverschillen

-2

-1

-3

-1

BEGROTINGSSALDO 2019-2022

209

170

1.376

140