Begroting 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Geraamd resultaat programma

Lasten € -6.442.471
Baten € 833.702
Saldo € -5.608.769