Begroting 2019

Paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In de meerjarenbegroting is een groot bedrag aan bezuinigingen verwerkt. Het bezuinigingsbedrag loopt op van € 1,1 miljoen in 2019 tot € 2,5 miljoen in 2022. Het hoge bezuinigingsbedrag in 2022 wordt grotendeels veroorzaakt  doordat gemeenten vanaf 2022 geen precario meer in rekening mogen brengen voor leidingen en kabels. Dit leidt tot een structureel nadeel voor Wassenaar van € 1,8 miljoen.

Een overzicht van de bezuinigingen is opgenomen in onderstaande tabel. Onderaan de tabel staan de verschillende posten toegelicht.

Tabel 36     Bezuinigingen/dekking 2019-2022 (bedragen x € 1.000,  -/- is nadeel)  

2019

2020

2021

2022

1.  3% verlaging van subsidies

115

115

140

140

2.  Wijkmanagement

9

9

9

9

3.  Vervallen subsidie Talentum

130

130

4.  Taakstelling sociaal domein 

0

100

100

100

5.  Heroriëntatie Warenar complex

60

60

6.  Activerend arbeidsmarktbeleid    

0

50

150

200

7.  Meerkostenregeling

50

50

50

50

8.  Taakstelling fysiek domein wegen van B naar C

240

240

240

240

9.  Beperken dotatie verkeerslichteninstallaties

110

110

110

110

10. Afschaffen evenementenkalender

5

5

5

5

11. Vervallen kapvergunning

9

18

27

35

12. Beperken erfgoedbeleid 

38

38

38

38

13. Beperken Welstandscommissie

30

30

30

30

14. Taakstelling WODV

100

200

300

400

15. Kostendekkende leges, rijbewijzen, en dergelijke            

35

35

35

35

16. 0.2 fte minder wethouders                                    

20

20

20

20

17. Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten 

326

18. Verhoging OZB

0

472

944

944

Totaal bezuinigingen

1.087

1.492

2.388

2.546

Hieronder lichten wij de posten hierboven toe. De nummering verwijst naar de nummering in de tabel.

1. 3% verlaging van subsidies
Zonder wijziging van het subsidiebeleid is de mogelijkheid tot bezuiniging beperkt. Door het toepassen van de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’, conform het coalitieakkoord van 3% in combinatie met inzet van de beschikbare budgettaire ruimte,  kan in 2019 in totaal een besparing van € 115.000,- worden gerealiseerd.  Ditzelfde beeld geldt voor 2020. Voor 2021 is de bezuiniging bepaald op €140.000. Ook deze bezuiniging kan worden gerealiseerd zonder aanvullende maatregelen (bovenop de 3%). Overigens is de korting van 3% niet toegepast als er sprake is van bindende meerjarige financiële afspraken.

2. Wijkmanagement
De wijkmanagers zorgen voor verbinding in de wijk en stimuleren sociale kracht. De wijkmanagers organiseren en faciliteren activiteiten en bouwen een netwerk in het dorp. De wijkmanager heeft een budget voor ondersteuning en facilitering van activiteiten. Een kleine verlaging van het budget met het voorgestelde bedrag is mogelijk zonder het werk van het wijkmanagement als geheel in gevaar te brengen.

3. Vervallen subsidie Talentum
In 2020 loopt de gemeentelijke bijdrage aan het brede scholenproject Talentum af. Het budget voor kunstonderwijs wordt na de beëindiging van Talentum met €10.000,- verhoogd zodat schoolkinderen op school met kunst kennis kunnen maken.

4. Taakstelling sociaal domein
De taakstelling op het sociaal domein wordt ingevuld door een verlaging van de subsidie aan de bibliotheek.

5. Heroriëntatie Warenar complex
Bij de heroriëntatie van het Warenar complex gaan we uit van een kostendekkende exploitatie. Dit impliceert dat de huidige exploitatiesubsidie van € 60.000,- kan komen te vervallen.

6. Activerend arbeidsmarktbeleid  
Bij het activerend arbeidsmarktbeleid gaat het vooral om het meer gericht begeleiden naar de arbeidsmarkt van mensen die in een uitkeringsregeling zitten. Het krijgen van werk is nog altijd de beste inkomensverbetering. Indien de gemeente vijftien uitkeringsgerechtigden aan het werk helpt betekent dat op termijn € 200.000,- aan lagere uitgaven.

7. Meerkostenregeling
De regeling voor compensatie van mensen die te maken hebben met een stapeling van eigen bijdragen WMO en Zorgverzekering wordt beëindigd omdat er vanaf 2019 een abonnementstarief voor de WMO wordt ingevoerd waardoor iedereen maar 17,50 betaalt. Hierdoor is extra compensatie in de vorm van deze regeling minder noodzakelijk.

8. Taakstelling fysiek domein wegen van B naar C
De wegen worden op dit moment onderhouden op niveau B. Om te bezuinigen verlagen wij dit naar niveau C. Het uitgangspunt blijft om de veiligheid en functionaliteit van de wegen te waarborgen. Daarentegen zal het risico op ongevallen en aansprakelijkheden wat toe nemen doordat het moment van ingrijpen later is. In de openbare ruimte wordt het lagere onderhoudsniveau onder ander zichtbaar door meer en grotere oneffenheden, plasvorming bij regen en een verminderde uitstraling van de verharding door reparatie vakken.

9. Geen  dotatie verkeerslichteninstallaties (VRI)
In het beheerplan VRI is op basis van de technische levensduur van verkeersregelinstallaties bepaald wanneer welke verkeersregelinstallatie vervangen moet worden. Voor een periode van 30 jaar is in beeld gebracht wat de kosten voor groot onderhoud zijn. Op basis hiervan is gekomen tot een gemiddelde jaarlijkse dotatie van € 110.000. Zodat de voorziening over de looptijd voldoende gevuld blijft.

Momenteel zit er bijna 1 miljoen in de voorziening VRI. Voor de komende vier jaar is € 400.000 aan groot onderhoud voorzien waardoor er voldoende budget in de voorziening aanwezig is om het onderhoud uit te voeren. Bij een gelijkblijvend areaal is vanaf 2023 een dotatie van € 165.000 per jaar voorzien.

9. Afschaffen evenementenkalender
Door de WODV wordt de evenementenkalender bijgehouden. Het is geen verantwoordelijkheid van de gemeente om een kalender van alle evenementen te beheren, hoewel het handig is om een spreiding van activiteiten te bewerkstelligen. De beheerstaak van de kalender zal worden overgenomen door de stichting Voorschoten-Wassenaar (Vorstelijk Vrij), waardoor de taak/ kosten kan worden geschrapt.

10. Vervallen kapvergunning
De kapvergunning wordt afgeschaft. Er zal gewerkt worden met een beperkte bomenlijst.

11. Beperken erfgoedbeleid
Duidelijke richtlijnen, wat meer ruimte bieden, een ondersteunend erfgoedloket en meer handhaving leiden tot een efficiëntere uitvoering van het erfgoedbeleid. Tevens worden binnen dit taakveld de activiteiten in het kader van kennisverspreiding en promotie meer en meer aan de belangenorganisaties en de samenleving over gelaten.  

12. Beperken Welstandscommissie
Onze gemeente bereidt zich voor op een goede invoering van de omgevingswet. Wij geven aan eigenaren meer vrijheid en invloed op hun eigen omgeving om de regeldruk, de bureaucratie en de kosten te verminderen.

13. Taakstelling WODV
Conform de bijdrageverordening met de Werkorganisatie Duivenvoorde is het mogelijk om op enig moment minder taken af te nemen. De bezuiniging kan echter niet direct ingaan. De bijdrage verordening voorziet in een afbouw van 25%-50%-75%-100% Het college stelt voor om de bezuiniging van € 400.000 te effecturen binnen het fysieke domein. Daarbij zal de nadruk liggen op Ruimtelijk Ordeningsbeleid en deregulering van vergunningen procedures. Daarbij zal het huidige ruimtelijke beleid anders worden vormgegeven zodat er ruimte komt voor ontwikkelingen in Wassenaar.

14. Kostendekkende leges, rijbewijzen en dergelijke
De kosten voor uitgifte van rijbewijzen en dergelijke worden niet volledig gedekt door de feitelijke bijdragen van de consument, daarom is besloten tot een tariefverhoging waardoor de kostendekkendheid toeneemt.

15. 0.2 fte minder wethouders     
Het vorige college van vier wethouders had een gezamenlijke personeelsomvang van 3,2 fte’s. In het nieuwe college zitten vijf wethouders. Dat heeft als voordeel dat een breed college de gemeente Wassenaar in het intensievere regionaal overleg beter en vaker kan vertegenwoordigen. Aan de andere kant kan een college met een dergelijke omvang leiden tot extra personeelsuitgaven. Gelet op het feit dat het nieuwe college een beroep doet op diverse partijen in onze gemeente om financieel bij te dragen, wil het college zelf ook een stap terug te doen. Daartoe wordt voorgesteld om het totale aantal fte’s van het nieuwe college van vijf wethouders op 3,0 uit te laten komen. Dit is vergelijkbaar met de kosten van drie fulltime wethouders.

16. Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten
De Reserve Frictiekosten is bedoeld om de frictiekosten op te vangen die gepaard gaan met bezuinigingen op de werkorganisatie.
In 2019 onttrekken we incidenteel € 326.000 aan de reserve. Bij invullen van de bezuiniging gaan we er vanuit dat we in 2019 de frictiekosten van € 326.000 voor het volledige bedrag moeten dragen. Het bedrag van € 326.000 is samengesteld uit het verschil tussen de taakstelling uit het eerste jaar voor de kapvergunning en de taakstelling WODV, en die uit het laatste jaar.
Vanaf jaar 2020 zal dat door verloop in de organisatie minder worden en kunnen we het verschil dekken uit de structurele vacatureruimte. Daarom onttrekken we in 2019 incidenteel drie ton.

17. Verhoging OZB
Om het voorzieningenniveau in Wassenaar zo goed mogelijk in stand te kunnen houden, en om het verlies aan opbrengsten uit precario op te kunnen vangen is de OZB met ingang van 2020 verhoogd. In 2020 vindt een stijging plaats met 5%, in 2021 komt daar nog eens 5% bij. In totaal betekent dit een verbetering van het financiële beeld met € 944.000.