Begroting 2019

Nieuw beleid per programma

Tabel 56    Nieuw beleid 2019-2022 per programma
(bedragen x € 1.000,  -/- is nadeel)

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Veiligheid

2,5 extra formatie BOA’s

-70

-140

-140

-140

Programma 2 Verkeer en vervoer

Aanjagen Ondertunneling N44

-100

Onderzoek Elektrische busverbinding en  een light railverbinding

-50

Schoon op niveau C brengen voor onkruidbestrijding

-60

-60

-60

-60

Programma 3 Economie

Uitwerken investeren Centrum/Winkelhaak

-25

Programma 4 Onderwijs

Extra subsidie kunstonderwijs vanaf 2021 

-10

-10

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Groene zone Valkenburg

-95

-95

-95

Marketing Nationaal Park Hollandse Duinen.

-15

Programma 6 sociaal domein

Innovatiebudget sociaal domein

-50

-50

-50

-50

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Actieve klimaat uitvoeringsproject (1FTE)

-100

-100

-100

-100

Benchmark en impactanalyse afvalscheiding fase 1 en ondersteuning  initiatieven verenigingen en stichtingen

-25

Programma 8 Wonen en bouwen

Actualiseren woonvisie en opstellen prestatieafspraken

-15