Begroting 2019

Recapitulatie

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2019

2020

2021

2022

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

690

-4.936

-4.246

690

-5.042

-4.353

690

-4.978

-4.288

690

-4.971

-4.282

  P1 Veiligheid

46

-2.778

-2.732

46

-2.848

-2.802

46

-2.848

-2.802

46

-2.848

-2.802

  P2 Verkeer en vervoer

362

-4.179

-3.817

362

-3.900

-3.538

362

-3.879

-3.517

362

-3.926

-3.564

  P3 Economie

1.268

-382

886

1.268

-357

911

1.239

-328

911

1.193

-282

911

  P4 Onderwijs

344

-2.788

-2.444

344

-2.788

-2.444

344

-2.778

-2.433

344

-2.778

-2.433

  P5 Sport, cultuur en recreatie

564

-6.442

-5.878

564

-6.499

-5.935

532

-6.135

-5.603

532

-6.051

-5.519

  P6 Sociaal Domein

6.127

-20.340

-14.213

6.127

-19.904

-13.776

6.127

-19.789

-13.662

6.127

-19.624

-13.497

  P7 Volksgezondheid en milieu

6.840

-7.533

-693

6.840

-7.516

-676

6.840

-7.498

-657

6.840

-7.525

-684

  P8 Wonen en bouwen

1.280

-1.947

-666

1.280

-1.923

-642

1.280

-2.043

-762

1.555

-2.021

-466

  Totaal programma's

17.521

-51.325

-33.804

17.522

-50.778

-33.256

17.461

-50.275

-32.814

17.690

-50.026

-32.335

Algemene dekkingsmiddelen

40.402

-150

40.252

41.216

-148

41.068

41.877

-148

41.729

40.337

-148

40.189

Overhead

67

-8.276

-8.208

67

-8.040

-7.972

67

-7.936

-7.869

67

-7.891

-7.824

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-33

-33

0

-33

-33

0

-33

-33

0

-33

-33

Mutaties reserves

6.872

-5.985

886

14

0

14

14

0

14

14

0

14

Resultaat

65.978

-65.769

209

59.168

-58.998

170

59.768

-58.392

1.376

58.237

-58.097

140

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.