Begroting

Uitgangspunten

In het volgende overzicht staan de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2019-2022 weergegeven.

Tabel 37

Onderwerp

Begroting 2019

Begroting 2018

Salarissen

De salarissen van de werknemers van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) worden geraamd in de begroting WODV en zijn daarom niet relevant voor dit financieel meerjarenperspectief. De bestaande CAO loopt op 1 januari 2019 af. Als er een nieuwe cao wordt afgesloten zal deze direct gemeld worden via de reguliere P&C cyclus.

0,0%

0,0%

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB. Voor 2019 bedraagt deze 2,3%. In 2018 zijn de budgetten niet geïndexeerd. We stelen voor de indexering in 2019 wel te ramen op een stelpost om deze daar in te zetten waar knelpunten als gevolg van prijsstijging zich voordoen.

2,3%

0%

Subsidies
Voor de gesubsidieerde instellingen gaan wij eveneens uit van de 0-lijn voor het macro-bedrag aan subsidies.
Wij gaan ervan uit dat ook bij de gesubsidieerde instellingen, die personeel in dienst hebben, de komende jaren de nullijn wordt gehanteerd. Mocht er in individuele gevallen aantoonbaar sprake zijn van een hogere loonkostencomponent dan zal deze bij de subsidieverlening per geval worden beoordeeld.

Wacht op nieuw subsidie- beleid

0%

Verbonden partijen
Voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan wij in het financieel meerjarenperspectief  uit van de ingediende begrotingen. Wij gaan er overigens van uit dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.

ontwerp begroting GR 2019

ontwerp begroting GR 2018

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de Maart- en Meicirculaire.

Maart- en Mei-circulaire 2018

Maart- en Mei-circulaire 2017

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 bedraagt voor 2019 2,3% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

2,3%

1,4%

Omslagrente
Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2019 bedraagt 0%.

0%

0%