Begroting 2019

Subsidies

Ten opzichte van 2017 zijn vrijwel alle subsidies ongewijzigd toegekend, met uitzondering van subsidie aan BplusC. Hierop is in 2018 een bezuiniging doorgevoerd die ook in 2019 een vervolg krijgt. Het totaal van de toegekende bedragen in 2018 wordt als plafond vastgesteld.

Met ingang van dit jaar gaan wij over naar een andere manier van presenteren van de gegevens. Zowel de uitgaven over 2018 als het budget voor 2019 worden in beeld gebracht. Met de doorkijk naar 2019 worden tegelijk de subsidieplafonds voor 2019 bepaald en vastgesteld.

Daarbij is ook rekening gehouden met de structurele taakstelling van €130.000 op subsidies.
Zonder wijziging van het subsidiebeleid is de mogelijkheid tot bezuiniging beperkt. Door het toepassen van de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’, conform het coalitieakkoord van 3% in combinatie met inzet van de beschikbare budgettaire ruimte,  kan in 2019 in totaal een besparing van € 115.000,- worden gerealiseerd [1] .  Ditzelfde beeld geldt voor 2020. Voor 2021 is de bezuiniging bepaald op €140.000. Ook deze bezuiniging kan worden gerealiseerd zonder aanvullende maatregelen (bovenop de 3%).

Overigens moet worden opgemerkt dat áls het totaal bedrag van de aanvragen het plafond overstijgt, het budget naar rato moet worden toegekend. Als dit het geval is betekent dit in de praktijk dat iedere aanvrager minder krijgt en er een relatief hogere korting plaatsvindt dan 3%.

Toelichting op onderstaande kolom
Alle subsidies passen in het door de gemeente wenselijk geachte aanbod. In de laatste kolom is opgenomen of de gemeente deze activiteit tot haar plicht rekent, tot haar wens rekent en met welke organisaties bindende meerjarige afspraken zijn gemaakt. Overigens gaat het bij de plicht over de activiteit op zich, niet over de partij en de vorm waarop deze activiteit op dit moment plaatsvindt.
In beide eerste gevallen is het – technisch – mogelijk om een korting van 3% door te voeren, hoewel dit mogelijk invloed heeft op de wijze waarop de activiteit kan worden ingevuld.  In dit laatste geval is het echter niet mogelijk om 3% korting door te voeren.

0.1.

incidentele subsidies

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting mini Opera Wassenaar (incidenteel 2018)

2.000,00

wens

Stichting Crazy Initiatives (incidenteel 2018)

750,00

wens

Adelbert College (incidenteel 2018)  

300,00

wens

Stichting YMCA Wassenaar (incidenteel 2018)

3.711,00

wens

Stichting Klassieke concerten (incidenteel 2018)

1.000,00

wens

St Fairtrade gemeente Nederland (incidenteel 2018)

750,00

wens

Schaakvereniging Wassenaar (incidenteel 2018)  

400,00

wens

Wijkvereniging Groot Deijleroord (incidenteel 2018)

2.500,00

wens

Rijnlands Lyceum (incidenteel 2017)

1.212,63

wens

Montessorischool (incidenteel 2018)

2.500,00

wens

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar (incidenteel 2018)

981,14

wens

stelpost incidentele subsidie 

13.895,23

wens

30.000,00

29.100,00

1.2

openbare orde en veiligheid

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting Halt

8.091,00

bindende afspraken

Welzijn Xtra Plus Bemiddeling

7.275,00

plicht

15.366,00

15.147,75

3.1

economische ontwikkeling

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting Centrum Management Wassenaar

15.000,00

wens

15.000,00

0,00

4.3

onderwijsbeleid en leerlingzaken

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar - onderwijsbegeleiding

316.483,00

bindende afspraken

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar  - VVE

25.528,00

plicht

342.011,00

341.245,16

5.1

sportbeleid en activering

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

gelden sportnota - stelpost

13.000,00

vastgelegd

Sportvereniging Snel en lenig (jeugdledensubsidie)

3.334,50

wens

Tennispark De Oude Eik (jeugdledensubsidie)

2.812,00

wens

W.Z.K. Zwemmen (jeugdledensubsidie)

2.886,50

wens

Tennisclub Park Marlot (jeugdledensubsidie)

1.134,90

wens

R.K.S.V. Blauw-Zwart (jeugdledensubsidie)

5.276,70

wens

Sportvereniging De Kieviten (jeugdledensubsidie)

8.646,30

wens

Handbalvereniging Olympia 72 (jeugdledensubsidie)

397,80

wens

Badmintonclub Wassenaar (jeugdledensubsidie)

351,00

wens

Stichting Leergeld (inc. subsidie obv sportnota 2018)

5.000,00

wens

Scouting Willibrord

12.332,00

wens

Van Woesikgroep Wassenaar

12.332,00

wens

Scoutinggroep Van Wassenaer Van Obdam

7.558,00

wens

Wassenaarse Reddingsbrigade

17.754,00

plicht

WZK Onderwatersport

6.340,00

wens

WZK Zwemmen subsidie 2018

106.481,00

wens

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar -Talentum

193.200,00

overeenkomst tot en met 2020

398.836,70

396.252,03

5.3

cultuurpresentatie, productie en participatie

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting Historisch Centrum Wassenaar

746,00

wens

Toneelvereniging Mimicri

9.945,00

wens

Accordeonvereniging D.V.S. Wassenaar

1.989,00

wens

Ars et Studium

2.287,00

wens

Fotowerkgroep Silhouet

497,00

wens

Het Wassenaarse Kamerkoor

2.586,00

wens

International Chamber Music Festival Wassenaar

1.989,00

wens

Muziekvereniging Excelsior

4.973,00

wens

Stichting Alive

995,00

wens

Stichting Archipel

995,00

wens

stichting Jazz Societeit Wassenaar

1.492,00

wens

Stichting Poëzieroute Wassenaar

1.492,00

wens

Stichting The English Theatre

2.486,00

wens

Stichting Beheer Warenar

59.670,00

onderdeel exploitatie overeenkomst

Wassenaar Vocaliter

2.586,00

wens

Van Wassenaer Orkest

2.387,00

wens

BplusC

113.367,00

wens

210.482,00

173.623,66

5.5

cultureel erfgoed

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

St. Open Monumentendag subsidie 2018

2.317,00

wens

2.317,00

2.247,49

5.6

media

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

603.765,00

plicht

Omroep Midvliet

13.667,00

zorgplicht gemeente

617.432,00

599.319,05

6.1

samenkracht en burgerparticipatie

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting Vrijwilligerscentrale Wassenaar

26.852,00

plicht

Adviesraad Sociaal Domein

10.000,00

plicht

MEE Zuid-Holland Noord - Prestatiedenken

118.652,00

plicht

MEE Zuid-Holland Noord - Integrale Vroeghulp

11.475,00

plicht

SMOW - aanvullende mantelzorgondersteuning

90.861,00

plicht

Kwadraad -18 min

62.654,00

plicht

SMOW - uitbrengen seniorenkrant

2.486,00

wens

Stichting Sociaal Kontakt Wassenaar

1.193,00

wens

Stichting Wassenaarse Ouderen in Beweging

18.510,00

wens

Wassenaarse Senioren Bond

995,00

wens

Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar

20.885,00

wens

SPOT – Pluspunt Wassenaar

33.992,00

plicht

SPOT – Ontmoetingspunt Wassenaar

52.211,00

plicht

Stichting Terminale zorg door vrijwilligers

2.486,00

wens

Stichting Vrijwilligerscentrale Wassenaar

85.527,00

plicht

SMOW - mantelzorgondersteuning

52.075,00

plicht

jeugd- en jongerenwerk

355.038,00

plicht

SMOW - incidentele subsidie

2.510,00

wens

Stichting YMCA Wassenaar

2.934,00

wens

951.336,00

869.445,92

6.5

begeleide participatie

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting vluchtelingenwerk Wassenaar

15.000,00

plicht

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb)

10.106,00

plicht

25.106,00

24.352,82

7.1

volksgezondheid

2018

2019

plicht, wens of meerjarige (contractuele) afspraak

Omschrijving

uitgaven

budget

Stichting Hart Veilig Wassenaar

4.475,00

bindende afspraak 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (aanvullend)

35.142,00

convenant tot en met 2021

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (basis)

619.467,00

convenant tot en met 2021

SMOW - kernactiviteiten

252.250,00

plicht

SMOW -Alzheimer Café

5.470,00

wens

Hospice Wassenaar

13.963,00

wens

Het Nederlandse Rode Kruis - Afdeling Wassenaar

4.475,00

bindende afspraak

Slachtofferhulp Nederland regio Midden West

6.701,00

plicht

De Zonnebloem

1.193,00

wens

Parnassia

4.943,00

plicht

Kwadraad -18 plus

269.400,00

plicht

Schooladviesdienst Wassenaar - CJG

57.400,00

plicht

Reakt

8.408,00

wens

Stichting Vitalis

3.291,00

wens

Xtra plus -  Jeugd Interventie Team (JIT)

44.280,00

plicht

epidemioloog

0,00

plicht

1.330.858,00

1.315.854,78

totaal

2018

2019

Omschrijving

uitgaven

budget

totaal

3.938.745,00

3.766.588,66

[1]  Deze korting is niet toegepast op de organisaties waarmee een (contractuele) verplichting is aangegaan.