Begroting 2019

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Tabel 58

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

1a Waarde woningen eigenaren

-5.379.600

-5.379.600

-5.379.600

-5.379.600

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-598.024

-598.024

-598.024

-598.024

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-469.315

-469.315

-469.315

-469.315

Subtotaal

-6.446.939

-6.446.939

-6.446.939

-6.446.939

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

1e OZB waarde niet-woningen

145.104

145.104

145.104

145.104

2 Inwoners

4.171.092

4.172.035

4.174.678

4.175.217

3a Eén-ouder-huishoudens

582.683

585.827

588.814

588.822

3b Huishoudens

1.072.516

1.072.516

1.072.516

1.072.516

3c Eenpersoonshuishoudens

205.087

204.843

205.494

205.332

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

11.906

12.178

12.859

12.774

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

49.415

51.599

54.787

58.883

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

65.130

67.127

71.074

72.893

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

365.492

368.317

371.017

371.020

3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

480.181

483.893

487.439

487.444

3i Medicijngebruik met drempel

1.222.587

1.223.813

1.243.594

1.242.437

3j Bedden

14.067

14.247

14.788

14.788

4a Inwoners: jongeren < 18 jaar

3.753.399

3.744.113

3.736.654

3.716.471

4b Inwoners < 65 jaar

75.941

76.499

79.359

79.272

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

662.470

664.202

665.933

669.732

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

58.652

58.652

59.203

59.732

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

568

577

623

619

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

195

199

216

222

7 Lage inkomens

83.140

83.167

83.249

83.249

7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.017.493

1.013.544

1.015.355

1.014.840

7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

30.626

31.127

32.478

32.687

7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

91.021

92.516

96.527

97.149

7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

82.221

83.571

87.194

87.755

7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

122.226

122.335

122.477

121.815

7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

-1.199.541

-1.208.781

-1.217.688

-1.217.688

7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

-1.235.503

-1.245.056

-1.254.169

-1.254.169

7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

21.519

21.686

22.507

22.507

7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

64.015

64.509

66.954

66.955

7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

57.904

58.351

60.562

60.563

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

897.727

917.484

924.590

935.961

8b Loonkostensubsidie

5.823

5.827

5.827

5.827

8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

74.960

75.173

76.257

77.573

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

188.499

190.342

194.287

198.711

8e Re-integratie klassiek

203.118

203.117

203.116

203.116

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

93.431

93.859

93.973

94.430

11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

641.295

646.119

651.615

649.338

11c Wajong

138.509

138.213

139.027

138.832

12 Minderheden

288.981

288.981

288.999

288.999

13 Klantenpotentieel lokaal

935.151

938.836

941.397

946.502

14 Klantenpotentieel regionaal

114.183

114.702

115.344

115.768

15e Leerlingen VO

578.869

578.869

578.869

578.869

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-32.390

-32.433

-32.484

-32.309

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-33.109

-33.145

-33.189

-33.011

16 Oppervlakte land

210.790

210.790

210.790

210.790

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

137.677

137.677

137.677

137.677

19 Oppervlakte binnenwater

6.766

6.766

6.766

6.766

20 Oppervlakte buitenwater

21.638

21.638

21.638

21.638

21 Oppervlakte bebouwing

88.122

88.122

88.122

88.122

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

404.690

404.723

404.723

404.723

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

301.614

301.614

301.614

301.614

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

24.398

24.400

24.400

24.400

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

30.985

30.985

30.985

30.985

24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

706.821

709.583

709.641

709.698

25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

623.904

626.342

626.393

626.444

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

50.936

50.936

50.936

50.936

31a ISV (a) stadsvernieuwing

4.479

4.479

4.479

4.479

31b ISV (b) herstructurering

1.642

1.642

1.642

1.642

32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.042.957

1.047.566

1.046.229

1.046.669

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

33.883

33.883

33.883

33.883

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

82.839

82.842

82.874

82.890

36 Meerkernigheid

18.129

18.129

18.129

18.129

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.085

60.076

60.103

60.096

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

29.754

29.757

29.757

29.757

38 Bedrijfsvestigingen

237.170

237.170

237.170

237.170

39 Vast bedrag

249.398

249.487

249.929

249.929

Subtotaal

20.535.330

20.567.260

20.625.103

20.635.980

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2019

2020

2021

2022

Uitkeringsfactor

1,572

1,592

1,604

1,616

Subtotaal (B x C (=uf))

32.281.539

32.743.078

33.082.666

33.347.743

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-9.841

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

56d Suppletieregeling integratie sociaal domein

-17.911

-17.911

-17.911

-17.911

61 Suppletieregeling OZB

16.207

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

-11.545

-17.911

-17.911

-17.911

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

61.823

61.823

0

0

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

57.885

57.885

57.885

57.885

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

52.523

65.654

78.785

78.785

208 Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

1.700

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

100.276

100.276

100.276

100.276

262 Schulden en armoede (DU)

21.200

21.200

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

295.407

306.838

236.946

236.946

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

260 Participatie (IU)

988.610

967.188

961.817

961.170

261 Voogdij/18+ (IU)

303.802

327.546

327.546

327.546

Subtotaal

1.292.412

1.294.734

1.289.363

1.288.716

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker/gemeenteposten

2019

2020

2021

2022

Vrijval BTW-compensatiefonds obv realisatie 2017

176.000

176.000

176.000

176.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

Subtotaal

258.950

258.950

258.950

258.950

Totaal

27.669.824

28.138.750

28.402.897

28.667.328

Functie 921 Gemeentefonds

26.377.412

26.844.016

27.113.711

27.378.789

Functie 923 Sociaal Domein

1.292.412

1.294.734

1.289.363

1.288.716