Begroting 2019

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Wat gaan we doen?

Hoe doen we dat?

Langer thuis wonen ondersteunen;

Verstevigen algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen;

Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners;

Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren.

Voortzetten Transformatie Sociaal Domein en doorvoeren innovaties;

Ouderen en kwetsbare inwoners informeren en ondersteunen;

Organiseren van laagdrempelige preventieve zorg en ondersteuning (18- én 18+);

Sturen op de prestatie-afspraken jeugd- en jongerenwerk;

Verstevigen wijkbeleid en vrijwilligerswerk;

Welzijnsveld verstevigen en ondersteunen mantelzorgers;

Uitvoering nota Sociaal Domein.

Toelichting

Voortzetten Transformatie Sociaal Domein en doorvoeren innovaties
Om de gewenste transformatie op gang te brengen en te houden zijn in het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 een aantal doelen en gewenste effecten voor de komende jaren bepaald. Om deze doelen en effecten te bereiken zal er in 2019 nadrukkelijk worden ingezet op projecten en innovaties die hier een bijdrage aan leveren. Omdat er voor de nabije toekomst een stijging van de zorgvraag wordt verwacht wordt er geïnvesteerd in projecten die, onder andere door de inzet van collectief en preventief aanbod, met dezelfde middelen meer mensen kunnen helpen. Door te investeren in versterking van of uitbouwen van (organisaties in) de samenleving, kan er in de toekomst sprake zijn van een structurele verschuiving van middelen naar ‘de voorkant’. Onderzocht wordt of buurtcoaches daaraan kunnen bijdragen. In het coalitieakkoord is vier jaar € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor innovaties in het sociaal domein.

Regie voeren op ouderen en kwetsbare inwoners
In het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 heeft de gemeente Wassenaar vijf maatschappelijke effecten benoemd waaraan de komende vier jaar aan wordt gewerkt. Eén van de belangrijkste opgaven is dat mensen langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het voorkomen van eenzaamheid, zo lang mogelijk gezond en actief blijven en het bevorderen van de leefbaarheid spelen hierin een belangrijke rol. Daar waar ouderen wonen moet informele zorg ondersteund kunnen worden en kunnen innovaties ingezet worden om onder andere signalering te verbeteren

Organiseren van laagdrempelige preventieve zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Wassenaar
Er wordt, conform het coalitieakkoord, in samenwerking met de partners in het sociaal domein invulling gegeven aan een passend preventief aanbod en het verbinden van 0de en 1ste lijns ondersteuning. Een voorwaarde hiervoor is het hebben van een goed zicht op de problematiek op wijkniveau en op het aanbod van maatwerk naar collectief (preventief). Een belangrijke stap naar de versteviging van het welzijnsveld is het formuleren van een bestuurlijke ambitie waarin is beschreven welke resultaten en prestaties de gemeente verwacht van de partijen. In vervolg daarop wordt nagedacht hoe dat aanbod het beste georganiseerd kan worden in termen van dienstverlening.

Sturen op de prestatieafspraken met jeugd- en jongerenwerk
Zoals vermeld in het coalitieakkoord is het Jeugd- en Jongerenwerk waardevol voor Wassenaar. Het zorgt ervoor dat jongeren zo nodig hun weg vinden naar professionele begeleiding. Jeugd- en Jongerenwerk richt zich op de terreinen voorlichting en informatie, accommodatie gebonden jongerenwerk, ambulant Jongerenwerk, coaching en participatie door middel van projecten in samenwerking met ketenpartners. In het prestatiedocument zijn de door de gemeente Wassenaar beoogde effecten gekoppeld aan resultaten, doelen en prestatie indicatoren. De gemeente heeft een regisserende rol. Na een jaar evalueren we de resultaten. Jeugd- en Jongerenwerk is daarnaast een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente in de uitvoering van de acties uit het uitvoeringsplan jeugdparticipatie als onderdeel van het beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021.

Verstevigen wijkbeleid
In aansluiting op de doelen en effecten in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 gaat de gemeente actief aan de slag om het wijkbeleid te verstevigen. In de samenleving is er de afgelopen jaren veel veranderd en dat heeft zijn uitwerking op de wijze waarop de gemeente invulling wil geven aan haar wijkbeleid. Ooit lag de focus op het betrekken van inwoners bij vraagstukken in de openbare ruimte. Het klassieke ‘schoon, heel en veilig’. De laatste jaren is er een verschuiving op gang gekomen en is een bijdrage aan de sociale cohesie een belangrijke factor geworden. Conform het coalitie-akkoord wordt een pro-actieve wijkaanpak ontwikkeld, waarin de regisserende, faciliterende en stimulerende rol van de gemeente rondom vraagstukken en initiatieven in de wijk verankerd zijn. Deze buurt- en bewonersinitiatieven worden zo mogelijk door de gemeentelijke wijkmanagers ondersteund. Voor de uitvoering van activiteiten wordt met  samenwerkingspartners duidelijkheid geschapen over rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Welzijnsveld verstevigen en ondersteunen mantelzorgers
Dit gebeurt onder andere door de ondersteuning van de vrijwilligerscentrale en mantelzorgers en het stimuleren van samenwerking tussen welzijnsorganisaties.

Vrijwilligers
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en daarmee aan de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Waar vrijwilligers ondersteuning nodig hebben krijgen zij dat ook.